Το «Avian Examiner» είναι ένα δωρεάν ιατρικό περιοδικό που έχει δημιουργηθεί από την Harrison’s Bird Diet International και περιλαμβάνει άρθρα, χρήσιμες πληροφορίες και πτηνιατρικά νέα από πτηνιάτρους που χρησιμοποιούν τις τροφές Harrison’s Organic. Το περιοδικό είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα. Στη λίστα περιεχομένων σας δίνουμε τα βασικά άρθρα, αλλά μέσα στο κάθε τεύχος περιλαμβάνονται και πολλά χρήσιμα tips, που αξίζουν την περιήγησή σας. Η σειρά του περιοδικού προσφέρεται από την εταιρεία Harrison’s Organic Bird Food.

Avian Examiner 01-15

Thorough physical exam, including weight of the bird in grams.
Gram’s stain of the feces.
Chlamydiosis test.
Trim wings, nails and beaks.
Evaluation of nutritional status.
Recommendations for balanced diet.
Nutritional injections for malnourished birds.
Basic first aid treatments.
Use of vaccinations.
Develop relationships with other avian veterinarians for consultations or referrals of more difficult cases.

Avian Examiner 16

Caution in Using Fenbendazole
Preanesthetic Drugs Overcome
Shortcomings of Isoflurane
Notes from 5th European AAV
Conference, Pisa, Italy, May, 1999
Medetomidine as a Sedating Agent
Multiple Uses of Hyaluronidase
Αllergen Testing in Self-mutilating
Psittaciformes
Tips from Pigeon Breeders

Avian Examiner 17

Potential Toxicity of Grape Pedialyte
More on Glyburide for Cockatiel PU/PD
It’s a Zinc Abundant World
Check out the Droppings
Use of Magnetic Therapy with Birds
Itraconazole Use in Amazons,
Pigeons and Hawks
In the Words of John Stoodley
Solution to Limited Clinic Space
New Printing of Avian Medicine Book
Wild Wings for Backyard Birds
Avian Caregiver
Low Iron Variability
HBD for Kakarikis
New Attitude
Quick Diet

Avian Examiner 18

Unusual Teflon Toxicity
Using Leuprolide Acetate to Manage Common Avian Reproductive Problems
Possible Therapy for Early Pox Lesions
Treatment of Liver Disease in Psittacine Birds
Bach Flower Remedies for Birds
Special Pepper Product

Avian Examiner 19

Microsurgery in Birds
The Key to Effective Repair of Crop Burn
The Key to Removing an Egg from an Egg-bound Bird

Avian Examiner 20

Corticosteriod Use in Birds
Bird in a Bag
Converting Your Bird to Harrison’s Client Handout
Parkinson’s and Pesticides
The Avian Caregiver Now Online
Color Variations in the Food
Indications for High Potency Formulations

Avian Examiner 21

Suggestions for Repair of Stifle Luxation in a Cockatiel
Tips for Successful Repair of Beak Deficit
Treatment of Diabetes
Mellitus in a Galah
New Feeding Tubes
Wild Wings Update
Safe Pesticides Around Birds
Spirulina Now on the Inside!
Fun at TNAVC and WVC Booths
Pudgie Parrots?
Harrison’s for Lories

Avian Examiner 22

Tracheal Endoscopy in a Canary
Quick Diagnosis of Spinal Cord Trauma
Eclectus “Toe-tapping”
Introducing Some New Bird
Preventing Atherosclerosis with Antioxidants
About Fatty Liver and Kidney Syndrome in Birds
Your Patients Have Problems?
Palm Cockatoo Prospers On High Potency
Tube-feeding Harrison’s Juvenile
Formula to an Adult Lovebird

Avian Examiner 23

Summaries of Ongoing Nutritional Research
Health Foods for Backyard Birds

Avian Examiner 24

You Can Save the Rainforest
Bevel Orientation for Jugular Venipuncture
Resolution of Severe Chronic
Dermatitis in a Domestic Duck
Diagnosing Avian Cryptosporidiosis
Quick Steps for Treating Birds with Gastrointestinal Stasis
Microchipping Pet Birds
Research Notes on the Adverse
Affects of Rancidity

Avian Examiner 25

Update on Annual Parrot Walk
Lockjaw Syndrome in Juvenile Cockatoos
New Spherical Avian Collar
Use of Fipronil in Canaries
Biochemistry Tips
Severe Malnutrition in a Macaw

Avian Examiner 26

Report of Maryland Pesticide Seminar
Hemochromatosis in a Psittacine
Garlic to Repel Mosquitos
Creating a Band Number Database for Your Avian Patients
Landmarks for Intraosseous Catheter Placement
Making Baytril Palatable
Why Lifekind Sells Only Certified
Organic Cotton Products
New Client Booklet to Distribute
New Super Fine HBD Formulas
Kudos for David Vetter
Bird Feeder and Wild Wings

Avian Examiner 27

Nutritional Status of Wild Psittacines: Optimizing the Balance of Fat-soluble Vitamins
Calcium Metabolism in Psittacine Birds: The Effects of Husbandry
Poicephalus Studbook Data Compared to a Twelve-year Feeding Trial
Using an Organic Formulated Diet
Effects of Dietary Change on Fecal Gram’s Stains in the Grey Parrot
The Physical Examination and Nutrition
Organic Nutrition for Racing Pigeons
Indications and Use of Harrison’s Organic Formulated Food in a Veterinary Practice: How to Convert Birds and Clients
The Potential Nutritional Benefits of Feeding an Organic Pelleted Diet to Seed-eating Passerines

Avian Examiner 28

Improper Nutrition
Disease Cascade
Avian Critical Care and Fluid Therapy
Red Palm Oil

Avian Examiner 29

Making a Real Distinction in the Avian Physical Examination
Provision of Ultraviolet Light for Captive Grey Parrots

Avian Examiner 30

Protocol for Relating to Parrots in the Exam Room
Use of Plants to Reduce Levels of Indoor Pollution
Look for the USDA Certified Organic Seal
New Updated Handbook for a
Healthier Bird
Harrison’s Bird Bread Mix
Red Palm Oil Client Brochure

Avian Examiner 31

Eat a Grass-fed Burger-Fight
Global Warming
Organic Nutrition for Racing Pigeons
Prevalence of Gram-negatives in Healthy Psittacines
Montmorillonite Clay
New Flavors for Bird Bread Mix
“Tips to Reduce Feather Picking” Brochure
HBD to Co-sponsor Irene Pepperberg Program

Avian Examiner 32

Greenwashing

Avian Examiner 33

Feeding Captive Canaries
Self Insurance for Pet Birds
Avian Diagnostic Resource
Recovery for Reptiles
Conversion to Pellets

Categories: περιοδικά

Comments are closed.